งานวิจัย การผลิตน้ำปลาด้วยวิธีหมักแบบกล้าเชื้อธรรมชาติ


การผลิตน้ำปลาด้วยวิธีหมักแบบกล้าเชื้อธรรมชาติ

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
ปลาซิว, กล้าเชื้อธรรมชาติ, การหมัก, ปลาเค็ม , กะปิ, เกลือ

เจ้าของผลงาน
นายเทพพิทักษ์ สรรพสาร
นางสาวอรุณวตรี เสนาคำ
งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม