งานวิจัย การศึกษาการใช้กากมันหมักยีสต์ในสูตรอาหารที่มีผลต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่ไข่ตัวผู้


การศึกษาการใช้กากมันหมักยีสต์ในสูตรอาหารที่มีผลต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่ไข่ตัวผู้

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
สมรรถภาพการเจริญเตบิโต,ไก่ไขตัวผู้

เจ้าของผลงาน
นางสาวชฎาพร ชุมปัญญา
-