งานวิจัย สำรวจการเกิดโรคเต้านมอักเสบของสมาชิกสหกรณ์โคนมภูพานจังหวัดสกลนคร


สำรวจการเกิดโรคเต้านมอักเสบของสมาชิกสหกรณ์โคนมภูพานจังหวัดสกลนคร

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
โรคเต้านมอักเสบ, โคนม

เจ้าของผลงาน
นางสาววลยัลกัษณ์ คำชลธาร์
นางสาวจฬุารตัน์ คุ้มตะบตุร