งานวิจัย การศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้ควบคุมแมลงวันผลไม้ในแปลงพริกหยวก


การศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้ควบคุมแมลงวันผลไม้ในแปลงพริกหยวก

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
พืชสมุนไพร ควบคุม แมลงวันผลไม

เจ้าของผลงาน
นายจีรวัฒน โคตพรม
-