งานวิจัย การเปรียบเทียบการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในบ่อซีเมนต์และบ่อพลาสติก


การเปรียบเทียบการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในบ่อซีเมนต์และบ่อพลาสติก

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
ปลาดุกลูกผสม, บอพลาสติก, บอซีเมนต

เจ้าของผลงาน
นางสาวนุชาดา คงสรรพ
นางสาววิชุดา รังหอม