งานวิจัย การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดแอมโมเนียในระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ


การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดแอมโมเนียในระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
ประสิทธิภาพ, แอมโมเนีย, น้ำเสีย

เจ้าของผลงาน
นายวุฒิชัย พรหมสุพรรณ
นางสาวเจนจิรา แข็งแรง