งานวิจัย การศึกษาพฒันาการของลูกปลาคารฟ์วัยอ่อน


การศึกษาพฒันาการของลูกปลาคารฟ์วัยอ่อน

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
ปลาคารฟ, การเพาะพันธุ, พัฒนาการลกูปลาวัยออน

เจ้าของผลงาน
นายอภิวัฒน พรหมคนซื่อ
นายพศธร อทุธวงศ
งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม