งานวิจัย ผลของการเสริมวิตามินซีในระดับต่างๆต่ออัตรารอดและอัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกรัสเซียที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์


ผลของการเสริมวิตามินซีในระดับต่างๆต่ออัตรารอดและอัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกรัสเซียที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
วิตามินซี, อัตราการเจริญเติบโต, อัตราการรอด, ปลาดุกรัสเซีย

เจ้าของผลงาน
นายวิศวะ วงศ์แสง
นายเจนณรงค์ บุตรมหา