งานวิจัย การเจริญเติบโตของกุ้งก้ามแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารแตกต่างกัน


การเจริญเติบโตของกุ้งก้ามแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารแตกต่างกัน

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
-

เจ้าของผลงาน
นายเจริญชัยมีศิริ คำจันทร์
-
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม