งานวิจัย การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร่ายสไปรูลิน่าในระดับความเป็นกรดเป็นด่างแตกต่างกัน


การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร่ายสไปรูลิน่าในระดับความเป็นกรดเป็นด่างแตกต่างกัน

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
การเจริญเติบโต, สาหร่ายสไปรูลิน่า, ความเป็นกรดเป็นด่าง

เจ้าของผลงาน
นางสาวนภาวรรณ ทวีโคตร
-