งานวิจัย ผลของการใช้จิ้งหรีดป่นต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่กระทง


ผลของการใช้จิ้งหรีดป่นต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่กระทง

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
จิ้งหรีดป่น ไก่กระทง

เจ้าของผลงาน
นางสาววิกานต์ดา รักษาพล
นางสาวชุติมา ลาวงศ์เกิด