งานวิจัย การใช้เลือดโคขุนป็นในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไก่ไข่พศผู้


การใช้เลือดโคขุนป็นในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไก่ไข่พศผู้

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
เลือดโคขุนป็น ไก่ไข่เพศผู้ การเจริญเติบโต

เจ้าของผลงาน
นายกฤติวฒุิ งอยผาลา
-