งานวิจัย การศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการขนส่งภายในจังหวัดสกลนครที่มีผลต่อการเปิดรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)


การศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการขนส่งภายในจังหวัดสกลนครที่มีผลต่อการเปิดรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

ทุนวิจัยนักศึกษา
วิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการโลจิสติกส์)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เจ้าของผลงาน
นายสมฤทธิ์ ทศรักษา
-