งานวิจัย ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ทุนวิจัยนักศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาการศึกษา
การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ การบริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เจ้าของผลงาน
นางสาวกรรณิการ์ ศรีโพธิ์ชัย
นางสาวสุภาพร คำเกษ,นางสาวพัชรี อ้วนอินทร์,นางสาวภาณิกา ศรีเมือง,นางสาวสุจิตรา แก้วมะ