งานวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ทุนวิจัยนักศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาสังคมวิทยา
การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
ปัจจัย อิทธิพล โรงอาหาร บริการ

เจ้าของผลงาน
นางสาวเสาวนิต อินอุเทน
นายธรรมนูญ ตันติศิริธนากร,นายรัชตะรัตน์ ปู่บุตรชา,นางสาววรรณพร ทองนู,นางสาววราพรณ์ จันทร์ธร