งานวิจัย แนวทางการพัฒนาการให้บริการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


แนวทางการพัฒนาการให้บริการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ทุนวิจัยนักศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาการศึกษา
การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
-

เจ้าของผลงาน
นางสาวชนิดา สุพร
นางสาวดวงพร บุญคุณการ,นางสาวณัฐกานต์ ไต่ไม้งาม,นางสาวสุธาทิพย์ บรรเทาทุกข์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม