งานวิจัย แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ทุนวิจัยนักศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาสังคมวิทยา
การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
กิจกรรมการรับน้องใหม่ ความคิดเห็น แนวทางการจัดกิจกรรม

เจ้าของผลงาน
นางสาวอุไรวรรณ พ่อป้องขวา
นางสาวณัฐวดี นะมะราช,นางสาวสุชาดา สีทา,นางสาวพิมล สุพรรณ์,นางสาวไอลดา พงษ์พานิชย์