งานวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครภาคปกติชั้นปีที่1-4ปีการศึกษา2557


ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครภาคปกติชั้นปีที่1-4ปีการศึกษา2557

ทุนวิจัยนักศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาสังคมวิทยา
มนุษยศาสตร์
-

เจ้าของผลงาน
นางสาวปภัสสร พรหมคา
นางสาวไอลดา จำปา,นายณัฐพล ประเสริฐสังข์,นางสาวเพ็ญพิชชา นามสมบัติ,นายณัฐพล ภูแสงสั่น