งานวิจัย ส่วนเหลื่อมทางการตลาดปลาสวยงามในเขตอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครกรณีศึกษาปลากัด


ส่วนเหลื่อมทางการตลาดปลาสวยงามในเขตอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครกรณีศึกษาปลากัด

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
การเลี้ยงปลากัด, ต้นทุน, ผลผลิต, ส่วนเหลื่อมทางการตลาด

เจ้าของผลงาน
นายวินัย ชาเทราช
-