งานวิจัย การเจริญเติบโตของปลากดเหลืองโดยอาหารเสริมสมุนไพรฟ้าทะลาโจร


การเจริญเติบโตของปลากดเหลืองโดยอาหารเสริมสมุนไพรฟ้าทะลาโจร

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
สมุนไพรฟ้าทะลายโทร, การเจริญเติบโต, ปลากดเหลือง

เจ้าของผลงาน
นายวิระยุทธ อุปพงษ์
-