งานวิจัย ผลของการใช้ข้าวโพดสีม่วงต่ออัตราการเจริญเติบโตของไก่กระทง


ผลของการใช้ข้าวโพดสีม่วงต่ออัตราการเจริญเติบโตของไก่กระทง

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
ข้าวโพดสีม่วง, อาหารสัตว์, ไก่กระทง

เจ้าของผลงาน
นายนครินทร์ นัสดา
-