งานวิจัย การใช้จิ้งหรีดอบแห้งผสมในอาหารไก่กระทง


การใช้จิ้งหรีดอบแห้งผสมในอาหารไก่กระทง

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
จิ้งหรีด, ไก่กระทง, อาหารสัตว์

เจ้าของผลงาน
นางสาววิยาภรณ์ ทรัพย์สุวรรณ
-
งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม