งานวิจัย การใช้ดักแด้อบแห้งผสมในสูตรอาหารไก่กระทง


การใช้ดักแด้อบแห้งผสมในสูตรอาหารไก่กระทง

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคนิคการสัตวแพทย์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
ดักแด้, อาหารสัตว์, ไก่กระทง

เจ้าของผลงาน
นางสาวรจนา สังทองหลาง
-
งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม