งานวิจัย การปรับปรุงผังโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตผล:กรณีศึกษาโรงงานผลิตข้าวฮางงอกของวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยจอมศรีจังหวัดสกลนคร


การปรับปรุงผังโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตผล:กรณีศึกษาโรงงานผลิตข้าวฮางงอกของวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยจอมศรีจังหวัดสกลนคร

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
-

เจ้าของผลงาน
นายสุเมธ ศิริกาล
นายเกียรติศักดิ์ มะรุคะ,นายวรพจน์ สิงห์สุ