งานวิจัย การสำรวจบ่อดินเพื่องานก่อสร้างทางวิศวกรรม


การสำรวจบ่อดินเพื่องานก่อสร้างทางวิศวกรรม

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี
บดอัดดิน, วิศวกรรม

เจ้าของผลงาน
นายศัตวรรษ กลางประพันธ์
นาย วิทยา อาจพงษา,นาย อนุชิต ถาสุราช
งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม