งานวิจัย การสำรวจเพื่อทำผังแผนที่บริเวณตึกปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและโรงอาหารทานตะวัน


การสำรวจเพื่อทำผังแผนที่บริเวณตึกปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและโรงอาหารทานตะวัน

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีโยธา)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี
แผนที่, สำรวจ, วิศวกรรม, เส้นชั้นความสูง

เจ้าของผลงาน
นาย วาที ศรีจันทร์
นาย วีระวุฒิ ไกยะฝ่าย,นาย รัฐพัชร ราชกรม