งานวิจัย การศึกษาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมในการอบแห้งพริก


การศึกษาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมในการอบแห้งพริก

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ทำการทดลองเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม จากการทดลองพบว่า เครื่องอบแห้งนี้สามารถอบพริกจำนวน 28.1 kg ที่ความชื้น 72.95 % (wb) ให้เหลือ 8.3 kg ที่ความชื้น 8.43 % (wb) ภายในเวลา 43.30 ชั่วโมงหรือประมาณ 3 วันครึ่ง โดยอุณหภูมิในเครื่องอบแห้งแปรค่าระหว่าง 27.1–77.0°C ซึ่งจะแห้งเร็วกว่าการตากแดดธรรมดาและพริกที่ได้มีคุณภาพดี

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
ครุศาสตร์
ฟิสิกส์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
พลังงานทดแทน
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม, พริก

เจ้าของผลงาน
นายกิตติศักดิ์ ชาไมล์
นางสาวขนิษฐา พรมสุริย์

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นายกิตติศักดิ์ ชาไมล์ เเละ นางสาวขนิษฐา พรมสุริย์ . (2559). การศึกษาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมในการอบแห้งพริก. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.