งานวิจัย การศึกษาองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์


การศึกษาองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
ฟิสิกส์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
พลังงานทดแทน
ก๊าซชีวภาพ , มูลสัตว์

เจ้าของผลงาน
นายตันติกร ทองแสง
นางสาวนิตยา ลาดบัวขาว
งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม