งานวิจัย พลังงานไฟฟ้าจากรถไถนา


พลังงานไฟฟ้าจากรถไถนา

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
ฟิสิกส์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
พลังงานทดแทน
รถไถนาเดินตาม, ไดชาร์จ, ความถ่วงจำเพาะ

เจ้าของผลงาน
นายเทอดศักดิ์ ไตรแก้ว
นายพีระพล หาญเสนา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม