งานวิจัย การศึกษาโครงสร้างของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์จากการสังเคราะห์ด้วยวิธีScreenprinting


การศึกษาโครงสร้างของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์จากการสังเคราะห์ด้วยวิธีScreenprinting

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
ฟิสิกส์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี
ไททาเนียมไดออกไซด์ ฟิล์มบาง อนุภาคนาโน

เจ้าของผลงาน
นายวิทยา ผิวงาม
นายณัฐศักดิ์ การุณ