งานวิจัย การเปรียบเทียบอัตราส่วนของวัสดุเพาะในการปักชาชบา


การเปรียบเทียบอัตราส่วนของวัสดุเพาะในการปักชาชบา

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
วัสดุเพาะ ชบา ปักชากิ่ง

เจ้าของผลงาน
นางสาววนิดา โพธิ์จินดา
-
สถิติการเข้าชม