งานวิจัย การใช้ใบผักตบชวาแห้งในสูตรอาหารไก่กระทง


การใช้ใบผักตบชวาแห้งในสูตรอาหารไก่กระทง

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
ไก่กระทง, ผักตบชวา

เจ้าของผลงาน
นางสาวนฤมล พิมพ์มีลาย
-
งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม