งานวิจัย ผลของจุลินทรีย์อีเอ็มต่อลักษณะการเจริญเติบโตของไก่กระทง


ผลของจุลินทรีย์อีเอ็มต่อลักษณะการเจริญเติบโตของไก่กระทง

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
อีเอ็ม , ไก่กระทง

เจ้าของผลงาน
นางสาวลลิดา อินทะสร้อย
-