งานวิจัย เปรียบเทียบการเจริญของเส้นใยและผลผลิตของเห็ดฟางที่เพาะในตะกร้าโดยใช้อาหารเสริมและวัสดุเพาะต่างกัน


เปรียบเทียบการเจริญของเส้นใยและผลผลิตของเห็ดฟางที่เพาะในตะกร้าโดยใช้อาหารเสริมและวัสดุเพาะต่างกัน

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
วัสดุเพาะ, อาหารเสริม, เส้นใยเห็ดฟาง

เจ้าของผลงาน
นายสุทิวัส ไตรติ่ง
-