งานวิจัย การเปรียบเทียบอัตราส่วนของวัสดุเพาะในการปักชำโกสน


การเปรียบเทียบอัตราส่วนของวัสดุเพาะในการปักชำโกสน

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
วัสดุเพาะ โกสน ปักชำกิ่ง

เจ้าของผลงาน
นายเชาวลิต ไกยะฝ่าย
-
สถิติการเข้าชม