งานวิจัย ผลการใช้ใบขี้เหล็กแห้งป่นในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่กระทง


ผลการใช้ใบขี้เหล็กแห้งป่นในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่กระทง

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
ใบขี้เหล็ก, สมรรถภาพการเจริญเติบโต, ไก่กระทง

เจ้าของผลงาน
นางสาวทิพวรรณ ผ่องแผ้วผู้
-