งานวิจัย การศึกษาการเจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพของแคนตาลูปที่ปลูกในฤดูฝน


การศึกษาการเจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพของแคนตาลูปที่ปลูกในฤดูฝน

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
แคนตาลูป, การเจริญเติบโตทางลำต้น, คุณภาพผลผลิต

เจ้าของผลงาน
นายสมเจตต์ แจ่มบาล
-