งานวิจัย การจำแนกอันดับแมลงในแปลงคะน้าปลอดสาร


การจำแนกอันดับแมลงในแปลงคะน้าปลอดสาร

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
การจำแนกอันดับแมลง , คะน้า , น้ำหมักชีวภาพสมุนไพร , ประสิทธิภาพการควบคุมแมลง

เจ้าของผลงาน
นิภาวัลย์ พิมพ์มะขันธ์
-
งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม