งานวิจัย การจัดกลุ่มแมลงในการผลิตผักกวางตุ้งฮ่องเต้แบบปลอดสาร


การจัดกลุ่มแมลงในการผลิตผักกวางตุ้งฮ่องเต้แบบปลอดสาร

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
การจัดกลุ่มแมลง, กวางตุ้งฮ่องเต้, น้ำหมักชีวภาพสมุนไพร, ประสิทธิภาพการควบคุมแมลง

เจ้าของผลงาน
นางสาวพิมพิไล การร้อย
-