งานวิจัย การปลูกมะเขือเทศเชอรี่ร่วมกับการเลี้ยงปลาดุกรัสเซียในระบบอะควาโปนิกส์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือน


การปลูกมะเขือเทศเชอรี่ร่วมกับการเลี้ยงปลาดุกรัสเซียในระบบอะควาโปนิกส์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือน

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เศรษฐกิจพอเพียง
ระบบอะควาโปนิกส์, ปลาดุกรัสเซีย, มะเขือเทศเชอรี่

เจ้าของผลงาน
นายอรัญ บุตรนา
-