งานวิจัย ผลของระดับโปรตีนในอาหารผสมต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงรูปแบบกระชังในบ่อดิน


ผลของระดับโปรตีนในอาหารผสมต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงรูปแบบกระชังในบ่อดิน

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
ปลาดุกบิ๊กอุย, การเลี้ยงในกระชังบ่อดิน, อาหารผสม, ระดับโปรตีน

เจ้าของผลงาน
นายบรรพต พรหมพินิจ
-