งานวิจัย การใช้ฟักทองแห้งผสมในสูตรอาหารเป็นแหล่งให้สารสีในไก่ไข่


การใช้ฟักทองแห้งผสมในสูตรอาหารเป็นแหล่งให้สารสีในไก่ไข่

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
ฟักทองแห้ง, ไก่ไข่, สีไข่แดง

เจ้าของผลงาน
นางสาวอรติมา อุตระทอง
-