งานวิจัย การเสริมพริกหยาบต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ


การเสริมพริกหยาบต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
พริกหยาบ, ไก่เนื้อ, การเจริญเติบโต

เจ้าของผลงาน
นางสาวจุฑาทิพย์ ยนต์คำแสน
-