งานวิจัย การคัดเลือกแบคทีเรียกลุ่มBacillussp.ในลำไส้ปลาสร้อยHenicorhynchussiamensisเพื่อใช้เป็นโปรไบโอติกส์ในสัตว์น้ำ


การคัดเลือกแบคทีเรียกลุ่มBacillussp.ในลำไส้ปลาสร้อยHenicorhynchussiamensisเพื่อใช้เป็นโปรไบโอติกส์ในสัตว์น้ำ

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
แบคทีเรีย Bacillus, โปรไบโอติกส์, สัตว์น้ำ

เจ้าของผลงาน
นางสาวชุติมา เพริศแก้ว
-