งานวิจัย ผลของการอดอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาดุก


ผลของการอดอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาดุก

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
การอดอาหาร, การเจริญเติบโต, ปลาดุก

เจ้าของผลงาน
นางสาววรารัตน์ สุขศาลา
-
งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม