งานวิจัย ผลของการใช้สารสกัดหยาบจากพริกต่อค่าโลหิตวิทยาในไก่กระ


ผลของการใช้สารสกัดหยาบจากพริกต่อค่าโลหิตวิทยาในไก่กระ

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
พริก, ค่าโลหิตวิทยา, ไก่กระทง

เจ้าของผลงาน
นางสาวฉันทนา เดชโฮม
-