งานวิจัย ผลการเสริมวิตามินซีต่ออัตราการรอดและการเจริญเติบโตของลูกอ๊อดกบ


ผลการเสริมวิตามินซีต่ออัตราการรอดและการเจริญเติบโตของลูกอ๊อดกบ

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
การรอดตาย, การเจริญเติบโต, ลูกอ๊อดกบ, วิตามินซี

เจ้าของผลงาน
นางสาวอรนุช ทินโนรส
-