งานวิจัย ผลของการเสริมวิตามินซีในอาหารสำเร็จรูปต่อการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์


ผลของการเสริมวิตามินซีในอาหารสำเร็จรูปต่อการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
กบนา, วิตามินซี

เจ้าของผลงาน
นางสาวอริสา ริยะบุตร
-