งานวิจัย ผลของระดับวิตามินซีเสริมอาหารต่อการเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อซีเมนต์


ผลของระดับวิตามินซีเสริมอาหารต่อการเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อซีเมนต์

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
วิตามินซี, น้ำหนักตัว, ความยาว, อัตราการรอด

เจ้าของผลงาน
นางสาวณิรัชดา จามน้อยพรม
-