งานวิจัย การเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยอาหารระดับโปรตีนที่ต่างกัน


การเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยอาหารระดับโปรตีนที่ต่างกัน

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
กุ้งเครย์ฟิช, การเจริญเติบโต, อัตรารอด, ระดับโปรตีนในอาหาร

เจ้าของผลงาน
นางสาวตรัชฎา เบ็ญชัย
-